Logopedie
Logopedie

Bij de logopediste kan u terecht voor het verbeteren van de uitspraak of articulatie van uw kind en voor taalstimulatie. Ook hoortraining en stemtherapie behoren tot het domein van de logopediste.

Voor voedingsbegeleiding en communicatietraining wordt prelogopedie aangeboden. Deze trainingen zijn vooral gericht op onze jongste kinderen.

Bij schoolse moeilijkheden kan uw kind in begeleiding komen voor het stimuleren van zijn schoolrijpheid en de schoolse vorderingen, meer bepaald lezen, spelling en rekenen. Ook het aanleren van een goede studiemethodiek kan aan bod komen.

 

Articulatie

 Als kinderen problemen hebben met de uitspraak van allerlei klanken is de verstaanbaarheid verstoord waardoor bijvoorbeeld de kindjes van de klas hen moeilijker verstaan. Dit wekt frustraties op. Het kind begint minder en minder sociaal contact te zoeken waardoor de spraak niet verder wordt gestimuleerd.

Aan de hand van mondmotorische oefeningen en het aanleren van de juiste tongplaatsing stimuleren we de kinderen in een correcte uitspraak. Met behulp van verschillende articulatieprogramma’s leren we op een speelse manier en op maat van het kind de ontbrekende klanken aan.  

 

 
 
 
 
 

Taalstimulatie

Het verwerven van je moedertaal lijkt vanzelfsprekend maar sommige kinderen vertonen hiermee problemen die zich al op heel jonge leeftijd kunnen voordoen. Alarmsignalen die ons doen denken aan een taalprobleem zijn: niet kunnen nazeggen van wat er gezegd wordt, uiten van te korte zinnetjes voor hun leeftijd, moeilijk opdrachten begrijpen, zich moeilijker kunnen uitdrukken of ongestructureerd/chaotisch vertellen van een verhaal …

Bij een talige problematiek worden kinderen meestal doorverwezen door de kinderarts of de Neus-Keel-Oorarts die eerst het gehoor zal nakijken om uit te sluiten dat er zeker geen lichamelijke problemen zijn die de taalachterstand kunnen verklaren. Na het afnemen van een taaltest om het taalniveau te bepalen kan de logopedische therapie (uitbreiden van de woordenschat, op speelse wijze zinsvorming stimuleren, gebruik maken van liedjes en versjes …) worden opgestart. 

Vanaf de lagere schoolleeftijd gaan we de taalproblematiek ook aanpakken en integreren in de schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen, vraagstukken …

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoortraining

Kinderen met beperktere auditieve vaardigheden omwille van slechthorendheid hebben nood aan oefeningen gericht op het waarnemen, onderscheiden en identificeren van klanken en woorden. Nadien wordt er getraind op het herkennen en begrijpen van deze klanken en woorden om een zo groot mogelijke taalbasis te voorzien. Bij oudere kinderen is  deze training ook gericht op schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen, vraagstukken, zinsontleding …    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stem

Roepen op de speelplaats, op de voetbaltraining of tijdens de jeugdbeweging dragen niet echt bij tot een goede stemhygiëne. Gedurende langere tijd last hebben van een hese stem vraagt een aangepaste training. Deze is gericht op het zich bewust worden van het foute gedrag samen met het aanleren van een correct stemgebruik. Relaxatieoefeningen en het aanleren van een juiste ademhaling zijn hierbij belangrijk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communicatietraining

Niet alle kinderen leren spontaan communiceren. Onder communicatie verstaan we het maken van oogcontact, het adequaat gebruiken van gebaren, lichaamstaal en/of woorden. Taal heeft daarbij een belangrijke invloed omdat we door taal te gebruiken iets kunnen vragen, protesteren, aandacht vragen, commentaar geven, delen en antwoorden.

Kinderen met sociaal-communicatieve moeilijkheden verstaan de taal van anderen vaak niet goed. Daarom wordt er samen met de ouders geleerd om de interesse van hun kind te volgen en zo mogelijkheden te creëren waarin het kind met zijn ouders en zijn omgeving communiceert en hen begrijpt. Onze focus ligt hierbij op de spontane communicatie van het kind. Onze logopedisten combineren een aantal principes uit bestaande programma's (ESDM, IMPACT, HANEN) om tot een persoonlijke behandeling te komen. De bedoeling is om dan de aangeleerde technieken toe te passen tijdens activiteiten uit het dagelijkse leven. Deze technieken zijn geschikt voor jonge kinderen vanaf anderhalf jaar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voedingsbegeleiding

Voedingsbegeleiding omvat de behandeling van eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen. Bij sommige kinderen verloopt het leren eten en drinken niet zonder problemen. Er kunnen moeilijkheden ontstaan bij borst- en of flesvoeding, lepelvoeding of kauwen en drinken. Een logopediste kan hier ondersteuning bieden. We bekijken de houding, het gebruikte materiaal en de samenstelling van de voeding heel aandachtig. We helpen de ouders op weg en geven tips waar nodig.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OMFT

OMFT staat voor oro-myofunctionele therapie. Deze therapie richt zich op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de mondspieren. Voorbeelden van deze afwijkende mondfuncties zijn duim-, vinger- en/of speenzuigen, open mondgedrag, afwijkende tongligging in rust, infantiel slikken, … Deze gewoonten kunnen een invloed hebben op het gebit. Therapie zal gericht zijn op het afleren van de afwijkende gewoonten en het aanleren van een correcte tongplaatsing in rust, tijdens het slikken en tijdens het spreken. Daarnaast richten we ons ook op het aanleren van een correct slikpatroon en correcte articulatie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolrijpheid

Kinderen die problemen hebben met het auditief geheugen (onthouden van drie of meer elementen), de auditieve synthese en analyse (hakken en plakken van woorden) en de auditieve vaardigheden (zoals het vinden van rijmwoorden) hebben een minder stabiele basis om in het 1e leerjaar te kunnen starten met lezen en schrijven. Schoolrijpheidstraining kan hiervoor een oplossing bieden.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lezen - spelling - rekenen

Correct leren lezen en schrijven is niet altijd zo vanzelfsprekend. In het 1ste leerjaar wordt hiertoe de aanzet gegeven en leerkrachten merken al snel wanneer een kind moeilijkheden heeft met het aanvankelijk lezen. De fouten die de kinderen maken lijken op verstrooidheidsfouten die gemakkelijk te vermijden zijn. Ook lezen zij hun vragen dikwijls verkeerd waardoor zij fout of onvolledig antwoorden. 

Voor de oudere kinderen kan computersoftware geïmplementeerd worden in de therapie waarbij de nadruk vooral ligt op het begrijpen en synthetiseren van langere en complexere teksten.

Rekenproblemen worden zichtbaar in het 1ste leerjaar: kinderen hebben moeilijkheden met het automatiseren van de splitsingen tot 10. Als de brugoefeningen eraan komen, beginnen ze weer op hun vingers te tellen om de rest van de klas te kunnen volgen. Ze kunnen ook problemen hebben met het begrijpen van rekentaal en de moeilijkheden uiten zich vooral in opvallend veel rekenfouten en een traag rekentempo (door die onvoldoende automatisatie).   

 

Studiemethodiek

Kinderen met leerproblemen beheersen zelden de vaardigheden om te reflecteren op hun denken en leren. Ze maken m.a.w. weinig gebruik van wat ze reeds kennen en kunnen en passen die vaardigheden niet toe in nieuwe situaties. Tijdens de therapie leren de kinderen hun eigen cognitief functioneren kennen waardoor zij minder moeilijkheden gaan hebben in  nieuwe of complexe situaties.  

Ze leren “linken” te leggen, informatie te organiseren, rekening te houden met een sterker visueel of auditief geheugen om zo hun leren efficiënter te laten verlopen. 

Ook het schematiseren en samenvattingen leren maken aan de hand van meegebrachte leerstof van school (Mindmaps, visualiseren) worden ingeoefend.