Skip to main content

Gegevensbescheming

Om goede zorg te verlenen hebben we in het kader van de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) verschillende gegevens van je kind nodig. We verzamelen deze gegevens om kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze therapeutische prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van de gegevens in het patiëntendossier is de therapeut van je kind, die alle gegevens in het dossier noteert.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT ?

We verzamelen gegevens die u ons meedeelt en die we nodig achten in het kader van een goede dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen via andere partijen (bijvoorbeeld de school, CLB, mutualiteit,…).
Volgende gegevens worden verzameld:
·       identificatiegegevens (en in voorkomend geval ook van de wettelijke vertegenwoordiger)
·       mutualiteit
·       rijksregisternummer
·       gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
·       eventueel gegevens over familieleden, enkel indien dit relevant is voor de therapie
·       gegevens over school en CLB
·       financiële gegevens in het kader van verwerking van betalingen in de boekhouding

WORDEN DE GEGEVENS MEEGEDEELD AAN DERDEN?

De gegevens van je kind vallen onder ons beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:
indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (school, CLB of andere zorgverleners), of
indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn, of
voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen
wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Het dossier van je kind dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot het dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

UW RECHTEN

Als patiënt heb je recht op inzage in het patiëntendossier dat we bewaren. Je kan daartoe een schriftelijk verzoek aan de behandelende therapeut richten. Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te corrigeren.
Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming, kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming. Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02/274.48.00.