Skip to main content

Onderzoek

Ons aanbod voor kinderen van 3 tot 16 jaar.

 • KENNISMAKINGSGESPREK
 • INTELLIGENTIE
 • CONCENTRATIE
 • PSYCHOMOTORIEK
 • LEZEN EN SPELLING
 • REKENEN
 • TAAL EN SPRAAK
 • BELEVING
 • SCHOOLRIJPHEID
 • ADVIESGESPREK
 • DIAGNOSE
 • PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Kennismakingsgesprek

Bij vermoeden van een leer- of ontwikkelingsstoornis, start het onderzoek met een kennismakingsgesprek bij de kinderpsychologe. De problemen van je kind worden uitgebreid in kaart gebracht. Daarnaast staan we stil bij de achtergrond en ontwikkeling van je kind (ontwikkelingsanamnese). We luisteren naar je verwachtingen van het onderzoek en geven informatie over het precieze verloop.

Intelligentie

Een intelligentietest of IQ-test meet de intelligentie van je kind. Je kind voert allerlei opdrachten uit. Zo bepalen we de verschillende onderdelen van de intelligentie, zoals verbaal begrip, ruimtelijk inzicht, werkgeheugen, probleemoplossend denken, logisch redeneren en verwerkingssnelheid. De scores op deze onderdelen worden samengeteld en verrekend naar het totaal IQ. Dit totaal IQ is dus een algemene inschatting van het intelligentieniveau. Naast deze totaalinschatting stellen we ook een sterkte-zwakte analyse op van wat je kind kan.

Concentratie

Binnen het concentratieonderzoek meten we de verschillende aspecten van het concentratievermogen zoals de volgehouden aandacht, de selectieve aandacht, het verdelen van aandacht, de planning en de mentale flexibiliteit (executieve functies). Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het functioneren thuis en op school, vragen we aan de ouders en leerkracht om vragenlijsten in te vullen.

Psychomotoriek

Via psychomotorisch onderzoek wordt er niet alleen gekeken naar de motorische mogelijkheden van je kind maar ook naar de cognitieve aspecten die hiermee samenhangen. Op motorisch vlak wordt een niveaubepaling gedaan van de grove motoriek (evenwicht, coördinatie en balvaardigheid) en van de fijne motoriek (handvaardigheid). Bij onderzoek van de schrijfmotoriek evalueren we de schrijfhouding, de pengreep en de schrijfbewegingen. Verder gaan we de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht na. Tekorten binnen deze laatste vaardigheden zouden kunnen leiden tot leerproblemen.

Lezen en spelling

In het leesonderzoek bepalen we het niveau en de kwaliteit van het technisch lezen. In de eerste plaats gaan we na of je kind de leesvoorwaarden voldoende beheerst (auditieve vaardigheden en fonologisch bewustzijn). We evalueren de leestechniek en maken een foutenanalyse zodat we in therapie adequaat kunnen ingaan op de gemaakte fouttypes. Aan de hand van schrijftesten bepalen we het spellingsniveau, waarbij we letten op een correcte klanktekenkoppeling en letterkennis en het juist toepassen van spellingsregels. Er gaat ook aandacht uit naar het schrijftempo en de schrijfmotoriek.

Rekenen

In het rekenonderzoek gaan we na of je kind de voorwaarden, die nodig zijn om te komen tot rekenen, voldoende beheerst. Daarnaast evalueren we de automatisatie van de rekenhandelingen en strategieën. De foutenanalyse vormt het uitgangspunt voor de therapie.

Spraak

Bij evaluatie van de spraakontwikkeling onderzoeken we de articulatorische mogelijkheden. We gaan na of je kind voldoende controle en coördinatie heeft over de spieren van tong, lippen en kaken. Aan de hand van het benoemen van prenten luisteren we naar de juiste vorming van de verschillende klanken.

Taal

Aan de hand van het taalonderzoek brengen we het mondelinge taalgebruik van je kind in kaart. We krijgen informatie met betrekking tot de verschillende taaldomeinen. Het vormen van zinnen (syntaxis) en het opbouwen van een gestructureerd verhaal is belangrijk in het dagelijks leven. Hiervoor heeft je kind een ruime woordenschat nodig (semantiek) en moet het deze woorden vlot kunnen oproepen.
Ook taalvorming (meervouden, werkwoorden, verkleinwoorden, gebruik van voornaamwoorden, trappen van vergelijking) wordt hier geëvalueerd. Hiernaast gaan we na of je kind opdrachten begrijpt en kan uitvoeren. Een goed opgebouwd auditief geheugen is hierbij van belang.

Kinderplaneet hulp

Beleving

In een belevingsonderzoek brengen we de emotionele leefwereld van je kind in beeld. Hoe voelt je kind zich? Hoe reageert je kind op emotionele gebeurtenissen en spanningen? Hoe gaat je kind om met gevoelens van verdriet, boosheid of angst? Hoe maakt je kind plezier? Hoe ervaart je kind jullie gezin, zijn school, zijn omgeving….Dit zijn enkele vragen waarop we een antwoord geven. Naargelang de leeftijd van je kind, gebruiken we gesprekjes, tekeningen of vrije en gestructureerde spelobservaties. Een belevingsonderzoek helpt om het gedrag van je kind beter te begrijpen en de juiste aanpak te vinden. De resultaten van dit onderzoek brengen we steeds in verband met de ontwikkelingsfase van je kind en zijn ruimere context.

Schoolrijpheid

Schoolrijpheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheid omvat de vaardigheden en houdingen die je kind nodig heeft om de overgang te maken naar het eerste leerjaar. Aan de hand van schoolrijpheidstesten gaan we lees-, reken- en schrijfrijpheid na. Talige aspecten zoals auditieve analyse en synthese (hakken en plakken van woorden), geheugen en rijmen komen aan bod. We evalueren ook verschillende rekenaspecten zoals ruimtelijk inzicht, visuele perceptie, rekenbegrip en rekentaal.

Adviesgesprek

Aan het einde van het onderzoek volgt het adviesgesprek. We bespreken de resultaten uitvoerig en stellen een sterkte-zwakte analyse op van wat je kind kan. We beperken ons niet tot het beschrijven van het probleem, maar zoeken mee naar mogelijke manieren om ermee om te gaan. Indien nodig adviseren we logopedische, psychomotorische of psychologische behandeling. Soms is doorverwijzing naar de kinderpsychiater of kinderneuroloog aangewezen.
We bespreken ook wat u als ouder kan doen en hoe de school kan omgaan met de moeilijkheden.

Diagnose

Bij hardnekkige leerproblemen kan er, na het volgen van intensieve logopedie en uitgebreid onderzoek, een diagnose worden gesteld. Het diagnostisch team van Kinderplaneet heeft de kennis om de diagnoses dyslexie en dyscalculie te stellen.
Ontwikkelingsstoornissen, zoals AD(H)D, ASS, DCD (dyspraxie) en dysfasie worden gediagnosticeerd in samenwerking met een kinderneuroloog of kinderpsychiater.
Dr. Pieter De Kimpe, kinder- en jeugdpsychiater, maakt deel uit van ons diagnostisch team en is aanwezig op onze teamoverleggen. Kinderpsychiatrische afspraken bij hem gaan steeds door in zijn praktijk te Boom, Nielsestraat 272.

Praktische afspraken

Hoe maak je een afspraak?

 • telefonisch tijdens onze telefoonpermanentie of via het contactformulier
 • op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB, de huisarts …

Eerste afspraak = Kennismakingsgesprek

 • Beide ouders zijn bij voorkeur aanwezig, kinderen ouder dan 12 jaar komen best mee.
 • Beide ouders moeten akkoord gaan met de onderzoeken.
 • Duur: 60 minuten, tijdens de schooluren. Indien gewenst, krijg je een afwezigheidsbewijs mee.
 • Je brengt mee: Kids-ID of ISI-kaart
 • Indien je kind reeds onderzoeken of therapieën heeft gehad, breng je de verslagen mee of je mailt deze.
 • Kostprijs: €100

Onderzoeken

 • Alle onderzoeken gaan door op weekdagen in de voormiddag. Indien gewenst, krijg je een afwezigheidsbewijs mee.
 • Alle onderzoeken worden zonder ouders afgenomen.
 • Indien je je afspraak niet kan nakomen, verwittig minstens 24u op voorhand via mail. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend.
 • Duur per onderzoek: 1u tot 1.5u

Kostprijs

 • Tarieven:
  • Intelligentieonderzoek : € 185
  • ADHD : € 675
  • ASS : € 840
  • DCD : € 660
  • Dyslexie : € 610
  • Dyscalculie : € 610
 • Alle tarieven zijn inclusief kennismakingsgesprek, advies en verslag.
 • Er wordt voor onderzoeken geen terugbetaling voorzien vanuit uw mutualiteit.
 • Indien er onderzoek gepland wordt in het kader van meerdere ontwikkelingsproblemen worden de tarieven besproken tijdens het kennismakingsgesprek.