Skip to main content

Logopedie

Ons aanbod voor kinderen van 2 tot 16 jaar.

 • TAALSTIMULATIE
 • LEZEN EN SPELLING
 • REKENEN
 • COMMUNICATIETRAINING
 • EET- EN DRINKPROBLEMEN
 • ARTICULATIE
 • OMFT
 • SCHOOLRIJPHEID
 • HOORTRAINING
 • PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Taalstimulatie

Binnen taaltherapie stimuleren we het mondeling taalgebruik zodat je kind zich beter leert uitdrukken in het dagelijks leven. Onder mondeling taalgebruik verstaan we het uitbreiden van woordenschat, woordvorming (meervouden, vervoegingen, verkleinwoorden …), begrijpen en uitvoeren van (meervoudige) opdrachten, gestructureerd vertellen en auditief geheugen (om informatie te onthouden die je kind te horen krijgt).

Bij jonge kinderen kiezen we voor een speelse aanpak en vertrekken we vanuit de interesses van je kind. We gebruiken specifieke methodes om de verschillende taaldomeinen te verbeteren. Vanaf de lagere schoolleeftijd combineren we deze specifieke taaltraining met schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen en vraagstukken.

Lezen en spelling

Binnen de logopedische therapie bevorderen we stap voor stap het technisch en begrijpend lezen. Sommige kinderen kunnen moeilijk letters onthouden of zien niet goed het verschil tussen een b en een d, of ze draaien de woordjes om. Hierdoor ontwikkelen ze verkeerde leesstrategieën, zoals spellend of radend lezen. Bij andere kinderen blijft het leestempo traag doordat ze moeizaam woorden herkennen. In therapie proberen we de stress te verlagen en het leesplezier te stimuleren. Bij spelling is een goede basis belangrijk voor het automatiseren van spellingsregels. Voor de oudere kinderen kan computersoftware gebruikt worden. Ook het schematiseren en samenvatten van langere teksten (aan de hand van meegebrachte leerstof) worden ingeoefend.

Communicatietraining

Onder communicatie verstaan we het maken van oogcontact, het adequaat gebruik van gebaren, lichaamstaal en/of woorden. Taal is daarbij belangrijk om iets te kunnen vragen, delen en antwoorden. Kinderen met communicatieve moeilijkheden verstaan de taal van anderen vaak niet goed. Daarom wordt er samen met de ouders geleerd om de interesses van hun kind te volgen.

Onze focus ligt hierbij op de spontane communicatie van het kind. In therapie combineren we principes uit bestaande programma’s (ESDM, IMPACT, HANEN) om tot een persoonlijke behandeling te komen. De bedoeling is om de aangeleerde technieken toe te passen tijdens activiteiten uit het dagelijks leven. Deze therapie is geschikt voor jonge kinderen vanaf 2 jaar.

Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen

Eten en drinken heeft een groot aandeel in ons dagelijks leven. In de vroege ontwikkeling kan je kind moeilijkheden ervaren bij het (leren) eten en drinken. Tijdens de eet- en drinkbegeleiding kan de logopedist helpen bij borst- of flesvoeding, flesweigering, de overgang naar lepelvoeding of vaste voeding en kauwproblemen.
Ook het weigeren van bepaalde voedingsmiddelen, smaken en texturen en algemene eetproblemen kunnen aan bod komen. Tijdens therapie zoeken we samen met de ouders naar oplossingen om de eet- en drinksituaties opnieuw aangenaam te laten verlopen en stress zoveel mogelijk te beperken.

Rekenen

In de logopedische rekenbegeleiding worden de verschillende onderdelen (getallenkennis, hoofdrekenen, metend rekenen, vraagstukken) geoefend. Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van het getalbegrip en inzicht in de getallenlijn, aan de verschillende rekenstrategieën en aan de automatisering van de rekenvaardigheden.

Articulatie

Sommige kinderen hebben het moeilijk om klanken goed uit te spreken. De ene heeft moeite met de /s/ of /r/, de andere maakt van een /t/ een /k/… In therapie oefenen we op een speelse manier het samenwerken van de lip-, tong- en kaakspieren via mondmotorische oefeningen. Met behulp van verschillende articulatieprogramma’s en methodes leren we de juiste klanken en klankverbindingen aan. Stap voor stap leert je kind woorden juist uit te spreken.

Schoolrijpheid

Schoolrijpheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen starten in het 1ste leerjaar. Binnen de logopedische therapie helpen we je kleuter aan een stabielere basis om te leren lezen en schrijven. We werken aan het verbeteren van het auditief geheugen (onthouden van drie of meer elementen), de auditieve synthese en analyse (hakken en plakken van woorden) en het fonologisch bewustzijn (kunnen spelen met klanken en woorden, bv. rijmen, herkennen van begin- en eindklanken). Door het rekenbegrip en de rekentaal te oefenen, stimuleren we de rekenvoorwaarden.

OMFT

Sommige kinderen worden door de orthodont doorverwezen voor het behandelen van foutieve en/of afwijkende mondgewoonten. In en rond de mond vinden we kauw-, tong-, lip- en kinspieren. Aangezien deze een voortdurende kracht uitoefenen op het gebit, is het belangrijk dat er een evenwicht is tussen de werking van deze spieren. Als dit samenspel uit balans is door verminderde werking van spiergroepen, heeft dit negatieve gevolgen voor de vorming van het gebit en bijgevolg ook de spraak. Tijdens therapie brengen we de kracht van de spiergroepen in en rond de mond terug in evenwicht en leren we afwijkende mondgewoonten, zoals duimzuigen, af.

Hoortraining

Slechthorende kinderen hebben nood aan oefeningen op het waarnemen, onderscheiden en identificeren van geluiden, klanken en woorden. Nadien trainen we op het herkennen en begrijpen van deze klanken en woorden om een zo groot mogelijke taalbasis te voorzien. Bij oudere kinderen is deze training ook gericht op schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen, vraagstukken en zinsontleding.

Praktische afspraken

Hoe maak je een afspraak?

 • telefonisch tijdens onze telefoonpermanentie of via het contactformulier
 • op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB, de huisarts …

Eerste afspraak

 • Kom samen met je kind naar de eerste afspraak.
 • Je brengt mee: kleefbriefje ziekenfonds + Kids-ID of ISI-kaart + voorschrift voor logopedisch onderzoek van de NKO-arts of kinderarts
 • Hoe ziet deze eerste afspraak eruit:
  • Verkennend gesprek om de hulpvraag in kaart te brengen (ouder en kind)
  • Onderzoek (individueel met het kind)
  • Bespreking met de ouders: meteen na het onderzoek
 • Duur: meestal 1.5u, tijdens de schooluren. Indien gewenst, krijg je een afwezigheidsbewijs mee.
 • Verslag wordt naar de ouders gemaild (+/- 2 weken na het onderzoek).
 • Kostprijs: afhankelijk van het type onderzoek

Terugbetaling mutualiteit

 • U bezorgt het voorschrift van de NKO-arts of kinderarts (eventueel gehoortest) aan de logopedist.
 • De logopedist stuurt de nodige documenten naar de mutualiteit.
 • U ontvangt het getuigschrift voor terugbetaling na betaling van de rekening. De rekening wordt gemaild na 10 therapiebeurten van 30 minuten.
 • Alle logopedisten zijn geconventioneerd.

Therapie

 • Wekelijks op een vast tijdstip (1 à 2 keer per week) in de praktijk
 • Indien de school toestemming geeft, kan de therapie doorgaan op school. Tijdens de schoolvakanties verwachten we dat de therapie verdergezet wordt in de praktijk.
 • Indien je je afspraak niet kan nakomen, verwittig de logopedist minstens 24u op voorhand via mail (voornaam@praktijkkkinderplaneet.be). Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend.

Oudergesprek/schoolcontact

 • Regelmatig bespreekt de logopedist de inhoud en de resultaten van de therapie met de ouders.
 • De logopedist werkt samen met de school.
 • Op vraag van de ouders kan een overleg gepland worden met ouders, leerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB-medewerker met respect voor het beroepsgeheim van logopedisten.

Tarief

 • € 36,14 per 30min therapie
 • Terugbetaling RIZIV : € 30,64
 • Terugbetaling via aanvullende verzekering : na te vragen bij uw mutualiteit