Logopedie

Ons aanbod voor kinderen van 2 tot 16 jaar.

  • TAALSTIMULATIE
  • LEZEN EN SPELLING
  • REKENEN
  • COMMUNICATIETRAINING
  • ARTICULATIE
  • SCHOOLRIJPHEID
  • HOORTRAINING

Taalstimulatie

Binnen taaltherapie stimuleren we het mondeling taalgebruik zodat je kind zich beter leert uitdrukken in het dagelijks leven. Onder mondeling taalgebruik verstaan we het uitbreiden van woordenschat, woordvorming (meervouden, vervoegingen, verkleinwoorden …), begrijpen en uitvoeren van (meervoudige) opdrachten, gestructureerd vertellen en auditief geheugen (om informatie te onthouden die je kind te horen krijgt).

Bij jonge kinderen kiezen we voor een speelse aanpak en vertrekken we vanuit de interesses van je kind. We gebruiken specifieke methodes om de verschillende taaldomeinen te verbeteren. Vanaf de lagere schoolleeftijd combineren we deze specifieke taaltraining met schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen en vraagstukken.

Lezen en spelling

Binnen de logopedische therapie bevorderen we stap voor stap het technisch en begrijpend lezen. Sommige kinderen kunnen moeilijk letters onthouden of zien niet goed het verschil tussen een b en een d, of ze draaien de woordjes om. Hierdoor ontwikkelen ze verkeerde leesstrategieën, zoals spellend of radend lezen. Bij andere kinderen blijft het leestempo traag doordat ze moeizaam woorden herkennen. In therapie proberen we de stress te verlagen en het leesplezier te stimuleren. Bij spelling is een goede basis belangrijk voor het automatiseren van spellingsregels. Voor de oudere kinderen kan computersoftware gebruikt worden. Ook het schematiseren en samenvatten van langere teksten (aan de hand van meegebrachte leerstof) worden ingeoefend.

Rekenen

In de logopedische rekenbegeleiding worden de verschillende onderdelen (getallenkennis, hoofdrekenen, metend rekenen, vraagstukken) geoefend. Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van het getalbegrip en inzicht in de getallenlijn, aan de verschillende rekenstrategieën en aan de automatisering van de rekenvaardigheden.

Communicatietraining

Onder communicatie verstaan we het maken van oogcontact, het adequaat gebruik van gebaren, lichaamstaal en/of woorden. Taal is daarbij belangrijk om iets te kunnen vragen, delen en antwoorden. Kinderen met communicatieve moeilijkheden verstaan de taal van anderen vaak niet goed. Daarom wordt er samen met de ouders geleerd om de interesses van hun kind te volgen.

Onze focus ligt hierbij op de spontane communicatie van het kind. In therapie combineren we principes uit bestaande programma’s (ESDM, IMPACT, HANEN) om tot een persoonlijke behandeling te komen. De bedoeling is om de aangeleerde technieken toe te passen tijdens activiteiten uit het dagelijks leven. Deze therapie is geschikt voor jonge kinderen vanaf 2 jaar.

Articulatie

Sommige kinderen hebben het moeilijk om klanken goed uit te spreken. De ene heeft moeite met de /s/ of /r/, de andere maakt van een /t/ een /k/… In therapie oefenen we op een speelse manier het samenwerken van de lip-, tong- en kaakspieren via mondmotorische oefeningen. Met behulp van verschillende articulatieprogramma’s en methodes leren we de juiste klanken en klankverbindingen aan. Stap voor stap leert je kind woorden juist uit te spreken.

Schoolrijpheid

Schoolrijpheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen starten in het 1ste leerjaar. Binnen de logopedische therapie helpen we je kleuter aan een stabielere basis om te leren lezen en schrijven. We werken aan het verbeteren van het auditief geheugen (onthouden van drie of meer elementen), de auditieve synthese en analyse (hakken en plakken van woorden) en het fonologisch bewustzijn (kunnen spelen met klanken en woorden, bv. rijmen, herkennen van begin- en eindklanken). Door het rekenbegrip en de rekentaal te oefenen, stimuleren we de rekenvoorwaarden.

Hoortraining

Slechthorende kinderen hebben nood aan oefeningen op het waarnemen, onderscheiden en identificeren van geluiden, klanken en woorden. Nadien trainen we op het herkennen en begrijpen van deze klanken en woorden om een zo groot mogelijke taalbasis te voorzien. Bij oudere kinderen is deze training ook gericht op schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen, vraagstukken en zinsontleding.