Skip to main content

Kinesitherapie

Ons aanbod voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

 • PSYCHOMOTORIEK
 • SCHRIJFMOTORIEK
 • FIJNE EN GROVE MOTORIEK
 • RUIMTELIJK-VISUELE VAARDIGHEDEN
 • ONTWIKKELINGSSTIMULATIE BIJ BABY’S
 • BOBATH THERAPIE
 • SCHOOLRIJPHEID
 • CONCENTRATIE
 • TYPECURSUS TYP10
 • RESPIRATOIRE KINESITHERAPIE
 • RELAXATIETHERAPIE
 • PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Psychomotoriek

Psychomotoriek richt zich op de ontwikkeling van je kind. Deze therapie stimuleert de wisselwerking tussen het denken en voelen (psycho) en het bewegen (motoriek). Niet alleen de fijne en grove motoriek komen aan bod, maar ook aspecten zoals schrijfmotoriek, schoolrijpheid, aandacht, probleemoplossend denken en ruimtelijk-visuele vaardigheden. Het doel van psychomotoriek is het stimuleren van de algemene ontwikkeling, zowel motorisch, cognitief als sociaal.

Schrijfmotoriek

Schrijven is een belangrijk aspect in het dagelijks leven van een schoolgaand kind. Slordig of moeilijk leesbaar handschrift, traag schrijftempo, pijn bij het schrijven … leiden ongetwijfeld tot frustraties. Er wordt gestart met het aanleren van een goede schrijfhouding en juiste pengreep. Vervolgens worden de schrijfbewegingen van de arm, pols en vingers aan de hand van specifieke schrijfpatronen ingeoefend. Bij het handschrift zelf wordt er gewerkt aan een duidelijke lettervorming en correcte letterverbindingen.

Samen met je kind wordt er gezocht naar aangepast schrijfmateriaal. Als de schrijfmotorische problemen te ernstig zijn, zoals vaak het geval is bij kinderen met dyspraxie of dyslexie, kan blind typen worden aangeleerd. Deze typecursus is gebaseerd op de TypTienTwee methode en wordt aangeboden in groepjes van 4 à 6 kinderen.

Fijne en grove motoriek

Onder fijne motoriek verstaan we motorische vaardigheden waarbij je met je handen en je vingers precieze bewegingen maakt, zoals parels rijgen en veters strikken. Grofmotorische vaardigheden zijn activiteiten zoals lopen en springen, waarbij het hele lichaam wordt gebruikt.

Coördinatie en evenwicht spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdens de psychomotorische therapie worden deze motorische vaardigheden op een speelse manier aangeleerd of verder geautomatiseerd.

Ruimtelijk-visuele vaardigheden

Kinderen met leerproblemen vinden het soms moeilijk om verschillen in richting of details op te merken en kunnen moeilijk het onderscheid maken tussen verschillende letters. Psychomotorische therapie helpt je kind om letters juist te herkennen en zo het lezen te verbeteren. Ook bij rekenen en meetkunde is het belangrijk om voldoende ruimtelijk inzicht te hebben.

Sommige kinderen hebben problemen om zich te oriënteren in de ruimte en beheersen de ruimtelijke begrippen onvoldoende. Het spelen met bouwdozen of namaken van plannen leidt tot frustraties. Psychomotorische therapie stimuleert het ruimtelijk inzicht van je kind zodat in combinatie met logopedische rekentherapie zijn wiskundig inzicht verbetert.

Ontwikkelingsstimulatie bij baby’s

Soms verloopt de motorische ontwikkeling van je baby of peuter wat trager of anders dan verwacht. Je baby heeft het soms moeilijk om zijn hoofdje recht te houden of leert later omrollen, kruipen, zitten of lopen. We zien dit bij kindjes met een voorkeurshouding of met weinig of geen houdingsovergangen, refluxproblemen, te lage/hoge spierspanning, prematuren, huilbaby’s, poepschuivers of baby’s die zich vaak overstrekken.

De motorische ontwikkeling wordt op een speelse manier gestimuleerd waarbij je kind nieuwe houdingen en bewegingen ontdekt. Als ouder ben je nauw betrokken en krijg je tips om thuis te oefenen.

Bobath therapie

Bobath therapie wordt toegepast bij baby’s, kinderen en jongeren met een vertraagde of variante ontwikkeling, (cerebrale) parese of neuromusculaire aandoening. De specifieke noden van elk kind worden individueel bekeken. Je kind leert de juiste houding aanvoelen en bewegingspatronen beter uitvoeren. Door herhaling van deze patronen krijgt je kind de mogelijkheid om een betere controle te krijgen over zijn motoriek.

Er zal ook advies gegeven worden naar het voorkomen van orthopedische problemen en het gebruik van hulpmiddelen. Voor ouders die meer informatie wensen over cerebrale parese (CP) en het Bobathconcept, verwijzen we naar de site van de Bobathvereniging: www.bobath.be.

Schoolrijpheid

Schoolrijpheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Sommige kleuters zijn onvoldoende schoolrijp. Ze zijn nog erg speels en vlug afgeleid. Het is heel moeilijk voor hen om zelfstandig een taak of knutselwerk af te maken, om iets te bouwen of om een puzzel te maken. Binnen de psychomotorische therapie oefenen we deze basisvoorwaarden en stimuleren we de schoolrijpheid.

Concentratie

Psychomotorische therapie helpt je kind om eerst na te denken en dan pas te handelen. Specifieke concentratieprogramma’s worden gebruikt om je kind nauwkeurig te leren werken en om de volgehouden aandacht verder te ontwikkelen. We stimuleren het probleemoplossend denken om de aandacht te verbeteren en de impulsieve denkstijl te verminderen.

Typecursus Typ10

Typ10 is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met fijnmotorische problemen, DCD, dyslexie, autisme, ADHD… blind te leren typen. In groepjes van 4 à 6 kinderen leert je kind aan de hand van versjes typen. We gebruiken kleuren om zo de letter beter te leren onthouden en koppelen aan elke letter een woord. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en niet zozeer op het verkrijgen van een hoge typesnelheid.

Tempo komt later wel! Ouders worden betrokken als extra motivatie en steun, want van je kind wordt verwacht om dagelijks te oefenen. Op het einde van de 10 sessies is het de bedoeling dat je kind alle toetsen kent en kan gebruiken.

Respiratoire Kinesitherapie

Autogene drainage wordt toegepast bij baby’s en kinderen met ademhalingsproblemen zoals bronchitis, bronchiolitis, RSV, pneumonie, hyperreactieve luchtwegen, mucoviscidose, neuromusculaire aandoeningen. Deze ademhalingstherapie is gebaseerd op de principes van Chevalier en Postiaux waarbij je kind op specifieke longvolumes ademt om slijmen te mobiliseren, te centraliseren en uiteindelijk op te hoesten.

Bij baby’s gebeurt dit met borstkastaandrukkingen en bouncing. Indien nodig wordt er gebruikt gemaakt van een drainage band of PEP-masker. Oudere kinderen nemen actiever deel aan de therapie waarbij we hen leren om zo efficiënt mogelijk te draineren. Als ouder krijg je informatie rond neusspoelingen, correct gebruik van puffer en andere inhalatiemedicatie.

Relaxatietherapie

Kinderen kunnen stress vaak niet goed benoemen. Ze hebben lichamelijke klachten, raken moeilijk in slaap, ademen oppervlakkig of tonen moeilijk gedrag. Relaxatietherapie helpt kinderen zich bewust te maken van wat stress met hun lichaam doet. We bieden op een speelse manier een antwoord op de vragen: waar voel je spanning in je lichaam? Wanneer voel je die spanning? Welke oefeningen kan ik doen om mijn lichaam en mijn gedachten te ontspannen? Via bewegingsspelletjes leert je kind zich bewust te worden van zijn lichaam en leert het anders om te gaan met stress.

Praktische afspraken

Hoe maak je een afspraak?

 • telefonisch tijdens onze telefoonpermanentie of via het contactformulier
 • op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB, de huisarts …

Eerste afspraak

 • Kom samen met je kind naar de eerste afspraak.
 • Je brengt mee: kleefbriefje ziekenfonds + Kids-ID of ISI-kaart
 • Hoe ziet deze eerste afspraak eruit:
  • Verkennend gesprek om de hulpvraag in kaart te brengen (ouder en kind)
  • Onderzoek (individueel met het kind)
  • Bespreking: meteen na het onderzoek (met de ouders)
 • Duur: meestal 1.5u, tijdens de schooluren. Indien gewenst, krijg je een afwezigheidsbewijs mee.
 • Verslag wordt naar de ouders gemaild (+/- 2 weken na het onderzoek).
 • Kostprijs: afhankelijk van het type onderzoek

Terugbetaling mutualiteit

 • U bezorgt het voorschrift van de kinderarts aan de kinesist.
 • De kinesist stuurt de nodige documenten naar de mutualiteit.
 • U ontvangt het getuigschrift voor terugbetaling na betaling van de rekening. De rekeningen wordt gemaild na 10 therapiebeurten van 30 minuten.
 • Alle kinesisten zijn gedeconventioneerd.

Therapie

 • Wekelijks op een vast tijdstip (1 à 2 keer per week) in de praktijk
 • Indien de school toestemming geeft, kan de therapie doorgaan op school. Tijdens de schoolvakanties verwachten we dat de therapie verdergezet wordt in de praktijk.
 • Indien je je afspraak niet kan nakomen, verwittig de kinesist minstens 24u op voorhand via mail (voornaam@praktijkkkinderplaneet.be). Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend.

Oudergesprek/schoolcontact

 • Regelmatig bespreekt de kinesist de inhoud en de resultaten van de therapie met de ouders.
 • De kinesist werkt samen met de school.
 • Op vraag van de ouders kan een overleg gepland worden met ouders, leerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB-medewerker met respect voor het beroepsgeheim van kinesisten.

Tarief

 • Praktijk: €35 per 30 minuten therapie (terugbetaling RIZIV €18.38)
 • School: €38 per 30 minuten therapie (terugbetaling RIZIV €20.63)
 • Terugbetaling bedraagt ongeveer de helft van het bedrag.