Skip to main content

Psychologie

Ons aanbod voor kinderen van 4 tot 16 jaar.

 • PSYCHOTHERAPIE
 • OPVOEDINGSONDERSTEUNING
 • STUDIECOACHING
 • PRAKTISCHE AFSPRAKEN

Psychotherapie

Sommige kinderen zijn angstig, teruggetrokken of voelen zich niet goed in hun vel. Andere kinderen vertonen gedragsmoeilijkheden, zijn prikkelbaar of hyperactief. Als ouder maak je je zorgen over het welbevinden van je kind. In een eerste gesprek luisteren we naar deze bezorgdheden en bekijken we welke therapievorm het meest aangewezen is.
Jonge kinderen drukken hun beleving en emoties meestal uit in spelvorm. In speltherapie wordt je kind aangemoedigd om via verhalen, gesprekken en spel te vertellen over zijn moeilijkheden. Wij helpen je kind om zijn emoties en ervaringen beter te begrijpen en nieuwe manieren te vinden om ermee om te gaan.

Bij jongeren werken we voornamelijk aan de hand van individuele gesprekken. Samen brengen we in kaart waar het misloopt en trachten we te achterhalen wat de onderliggende motivatie kan zijn.
Een individuele begeleiding wordt steeds gecombineerd met oudergesprekken. Via deze gesprekken blijven we op de hoogte van het functioneren van je kind thuis en op school. Daarnaast is er ook ruimte om stil te staan bij het ouderschap en de zorg voor je kind. We werken hoofdzakelijk vanuit een gedragstherapeutisch, psychodynamisch of experiëntieel-ontwikkelingsgericht denkkader.

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is geen kinderspel. Naarmate je kind opgroeit, heeft hij andere behoeften op vlak van opvoeding. Dit betekent dat je je aanpak steeds opnieuw in vraag stelt en aanpast aan de noden van je kind in ontwikkeling. Soms weet je als ouder geen antwoord op het gedrag van je kind en raak je vast in negatieve patronen waar iedereen onder lijdt.

Via opvoedingsondersteuning brengen we deze patronen in kaart en zoeken we samen hoe je als ouder een ander antwoord kan bieden op het gedrag van je kind. We vertrekken van de sterktes die aanwezig zijn in elk gezin en werken aan de individuele afstemming tussen ouders en kind.

Studiecoaching

Studeren, hoe doe je dat nu eigenlijk? Er zijn veel antwoorden mogelijk. “Mijn ouders hebben het mij zo geleerd”, “Ik leer alles gewoon vanbuiten”, “Ik schrijf als één keer over”,  “Ik lees alles tien keer”… Geen enkel antwoord is helemaal juist of fout. Het belangrijkste is dat je kind een methode kan vinden, die voor hem persoonlijk werkt. Een efficiënte en motiverende leermethode, die kan variëren naargelang de lesinhoud.

Studiecoaching bestaat uit 10 individuele sessies en bevat een aantal standaard thema’s waarbinnen de focus ligt op de vragen van je kind, zoals motivatie en doelen studierichting, onderzoeken van de huidige studiemethode, het leren gebruiken van hulpmiddelen (agenda, samenvattingen, handboek, werkboek) en het leren plannen van weekschema’s en grote hoeveelheden leerstof.

We houden rekening met de wensen en vragen van ouders, maar je kind staat centraal in de therapie. Ouders krijgen regelmatig informatie over de vooruitgang, welke technieken we toepassen en kunnen altijd een extra oudergesprek vragen.

Praktische afspraken

Hoe maak je een afspraak?

 • telefonisch tijdens onze telefoonpermanentie of via het contactformulier van de website
 • op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB, de huisarts …

Eerste afspraak

 • Beide ouders zijn bij voorkeur aanwezig om samen de zorgvragen te bespreken en om te bekijken hoe we daarin kunnen helpen. Kinderen ouder dan 12 jaar komen best mee.
 • Beide ouders moeten akkoord zijn met de opstart van therapie en betrokken zijn bij de therapie.
 • Duur: 50 minuten, tijdens de schooluren. Indien gewenst, krijg je een afwezigheidsbewijs mee.
 • Kostprijs: €60

Therapie

 • Wekelijks op een vast tijdstip (1 keer per week) in de praktijk
 • Rekeningen worden gemaild na 3 therapiebeurten van 50 minuten. Er is geen terugbetaling mogelijk door het RIZIV. Neem contact op met je mutualiteit of er terugbetaling door je aanvullende verzekering voorzien wordt.
 • Indien je je afspraak niet kan nakomen, verwittig de psycholoog minstens 24u op voorhand via mail (voornaam@praktijkkkinderplaneet.be). Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend.
 • Alle psychologen zijn erkend bij de Psychologencommissie.

Oudergesprek

 • Om de 4 à 5 sessies wordt er een oudergesprek gepland
 • Op vraag van de ouders kan een overleg gepland worden met ouders, leerkracht, zorgcoördinator, directie, CLB-medewerker met respect voor het beroepsgeheim van psychologen.

Tarief

 • €60 per 50min therapie (geen terugbetaling RIZIV)